Průvodce kvalitou pitné vody v České republice

Kvalita pitné vody je jedním z hlavních parametrů, které ovlivňují naše životy. Jaká je kvalita vody v ČR? A které parametry vůbec kvalitu vody určují?

Co určuje kvalitu pitné vody?

Kvalitu pitné vody v ČR ošetřuje vyhláška č. 252/2004 Sb. Ta určuje hygienické a kvalitativní požadavky na pitnou vodu i četnost, s jakou se nezávadnost vody kontroluje. Zákon mimo jiné říká, že pitná voda na našem území musí být zdravotně nezávadná. Stanovuje limity ve vodě ohledně přítomnosti mikroorganismů, parazitů a látek ohrožujících zdraví. Voda z vodovodu i ze studní je tudíž dodavateli pravidelně kontrolována, což zajišťuje jistou základní kvalitu pitné vody.

Na druhou stranu musíme pamatovat na to, že jednotlivé oblasti jsou zásobovány z jiných zdrojů. Dané zdroje se do určité míry liší mírou obsažených mikroorganismů a látek, byť musí splňovat parametry pitné vody, které jsou stanovené zákonem. Pokud jste vlastníkem studny, kontrola kvality pitné vody je na vás.

Jak jsme na tom s kvalitou vody v ČR celkově?

Podle závěrečné zprávy Státního zdravotního ústavu v období od roku 2004 do 2014 se kvalita pitné vody poskytované vodovody průběžně zlepšovala. V roce 2015 však tento trend zastavil. Na vině jsou pesticidy, kterých ve vodě bohužel přibývá. 

Škodlivina, která kvalitu pitné vody ohrožuje nejčastěji, jsou dusičnany. Pozitivní však je, že limity stanovené zákonem byly překročeny jen ve 2 % případů. Před závažnými zdravotními problémy způsobenými nekvalitní vodou jsme tedy v České republice poměrně v bezpečí.

Jak je to s kvalitou pitné vody v různých oblastech?

Konkrétní parametry kvality vody se můžou v různých oblastech lišit. Rozdíly bývají například v tvrdosti vody nebo výskytu síranů a dusičnanů. Pojďme si o nich povědět více – včetně příkladů, jak si vedou velká města.

Tvrdost vody: Jaká je ideální hodnota?

Jedním z faktorů, které mají vliv na kvalitu pitné vody, může být například tvrdost vody. To je obsah kationtů kovů alkalických zemin, především vápníku a hořčíku. Čím více těchto kovů voda obsahuje, tím tvrdší je. Ideální hodnota je 2,0-3,5 mmol/l.

Tvrdá voda nutně neznamená nepříznivý vliv na zdraví, ale způsobuje rychlé usazování vodního kamene, a může tak ničit vaše spotřebiče. Například v Praze je většinou měkká až středně tvrdá voda, v Hradci Králové naopak bývá voda tvrdá až velmi tvrdá a v Plzni najdete středně tvrdou vodu. V Ostravě se kvalita vody značně liší – podzemní zdroje jsou známé svou tvrdostí, zatímco povrchová voda je spíše měkká.

Dusičnany a jejich vliv na kvalitu pitné vody

Nebezpečí dusičnanů spočívá v tom, že se v těle proměňují ve škodlivé dusitany. Ty mohou poškodit hemoglobin, který umožňuje přenos kyslíku v krvi. Vysoká dávka dusitanů vede ke křečím, obrně či dušnosti, a může být dokonce fatální. Dalším rizikem je jejich interakce s aminy, kvůli které mohou vznikat karcinogenní látky. Vyšší obsah dusičnanů a dusitanů v pitné vodě je způsoben zejména zemědělskou výrobou, například nesprávným skladováním hnojiv nebo prosakováním z podloží. 

Vyhláška stanovuje maximální výskyt dusičnanů ve vodě na 50 mg/l, u dusitanů jen 0,50 mg/l. V České republice jsme na tom celkem dobře. Například kvalita vody v Olomouci je charakterizována aktuální mírou dusičnanů 10,6 mg/l, v Plzni se jedná o 13,1 mg/l, v Hradci o 16,5 mg/l a v Českých Budějovicích pouze 5,4 mg/l.

Sírany zdraví neškodí, ale mezi hlídané parametry pitné vody patří

Dalším ze sledovaných ukazatelů jsou sírany, které způsobují trvalou tvrdost vody, ale zdraví neškodí. Pouze pokud jsou v kombinaci s vysokým množstvím hořčíku, mohou způsobit průjem. Maximální hodnota je stanovena na 250 mg/l. Opět jsme na tom dobře – například aktuální průměrná hodnota ovlivňující kvalitu vody v Plzni je 49,5 mg/l a v Hradci Králové 68 mg/l.

Nezapomeňte, kvalita každého vodního zdroje se liší!

Pokud vás tedy zajímá konkrétně kvalita vašeho vodního zdroje, podívejte se na webové stránky vodárenských společností. Často mají zpracované mapy, kde si dle bydliště najdete i příslušný vodní zdroj a jeho kvalitu. Pokud nenabízí interaktivní mapu, většinou jsou k dispozici tabulky pro danou oblast s nejdůležitějšími ukazateli.

Znáte kvalitu vody, kterou pijete? Udělejte si rozbor

Jak už nejspíš tušíte, kvalitu vody pouhým okem poznat nelze. Ať už voda vypadá jakkoliv čistě, rozhodně to není zárukou, že je zdravotně nezávadná. Jistotu vám poskytne jedině kontrolní rozbor vody, který odhalí i nebezpečí jako zrezivělé trubky nebo například výskyt Legionelly v teplé vodě.

Máte do našich sběrných míst daleko? Nezoufejte. Pro vzorek můžeme přijet až k vám.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám