Všeobené obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - spotřebitelé

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto  obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané ve smyslu ustanovení § 1751 a § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění, (dále jen jako „občanský zákoník“ nebo „Obč.Z“)

Provozovatel - poskytovatel služby

Monitoring, s.r.o. IČO: 63668360         DIČ:CZ63668360
se sídlem: Radiová 1122/1, Praha 15, 102 00, zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka C 37598.

kontaktní údaje:

email: moni@moni.cz
telefon: 266316272
www: www.moni.cz

(dále jen „Poskytovatel služby“ nebo jen „Poskytovatel“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele služby  a fyzické osoby, která uzavírá Smlouvu o rozboru vybrané tekutiny   mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, (dále jen: jako „Objednatel – spotřebitel“ nebo jen jako „Objednatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce Poskytovatele dostupné na internetové adrese www.moni.cz (dále je „internetový obchod“). V případě, že bude Poskytovatel výjimečně prodávat Objednateli vedle služby nebo samostatně zboží, které bude nabízet v internetovém obchodě (viz výše) bude Poskytovatel v těchto obchodních podmínkách označen i jako „Prodávající nebo Poskytovatel – prodávající“ a Objednatel jako „Kupující“ nebo „Objednatel – kupující“.
 2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o rozboru vybraného vzorku tekutiny, která se sjednává přiměřeně v rozsahu smlouvy o kontrolní činnosti ve smyslu ustanovení 2652 a násl. Obč.z. kde Poskytovatel služby vystupuje i jako tzv. kontrolor, s tím, že si objednatel může tímto způsobem objednat u Poskytovatele službu:  Rozbor pitné vody ( např. chemický rozbor, bakteriologický rozbor, stanovení těžkých kovů, stanovení základních pesticidů) a nebo Rozbor odpadní vody, a nebo Rozbor destilátu na určení přítomnosti metanolu, a to ze vzorků dodaných objednatelem nebo ze vzorku tekutiny odebrané Poskytovatelem v místě určeném Objednatelem (dále jen jako „Smlouva o rozboru vybrané tekutiny“, anebo jen jako „Smlouva“ ) a způsobem, který je uveden na webových stránkách Poskytovatele – Internetovém obchodě www.moni.cz (dále jen jako „Internetový obchod poskytovatele“). V případě uzavření kupní smlouvy je ustanovení těchto obchodních podmínek v rozsahu v jakém dopadá na kupní smlouvu i součástí kupní smlouvy.
 3.  Odchylná ujednání ve Smlouvě o rozboru vybrané tekutiny mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, pokud se nejedná o ustanovení od kterých se nelze podle Obč. z. možné odchýlit a které zejména  sledují ochranu spotřebitele.
 4. Tyto obchodní podmínky a Smlouva se uzavírají v českém jazyce. Služby Poskytovatele podle těchto Obchodních podmínek jsou poskytovány pouze na území České republiky.

II.

Informace o službách, zboží a cenách

 1. Informace o službách Poskytovatele a druhu rozborů, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastnostech jsou uvedeny u jednotlivých služeb na stránkách internetového obchodu Poskytovatele. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení plnění Poskytovatele ze strany Objednatele, jestliže toto plnění ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě v části označené jako „aktuální ceník“ případně s doplněním data od kterého tento ceník nabyl účinnosti.  Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu o zajištění služeb ohledně těchto služeb.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním vzorkovnic. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním vzorkovnic uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z  ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím výslovně jinak. Objednateli nemá nárok na slevu z ceny Služby, pokud takováto sleva není uvedena v ujednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem, v ceníku Poskytovatele zveřejněném v Internetovém obchodě Poskytovatele anebo v potvrzení o uzavření Smlouvy vystaveném poskytovatelem u ceny plnění.

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy o zajištění služeb

(Smlouvy o  rozboru vybrané tekutiny),

 1. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o rozboru vybraného vzorku tekutiny, (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Objednatel sám, a to podle cen těchto služeb, které mu poskytuje jejich dodavatel, kterým není Poskytovatel podle těchto podmínek. Tyto náklady se neliší od základní sazby, pokud ke službě nepřistupuje z atypických podmínek (např. zahraniční roaming při datovém spojené prostřednictvím mobilní sítě apod.)
 2. Objednatel provádí objednávku služeb těmito způsoby:
  1. vyplněním objednávkového formuláře umístěného na stránkách Internetového obchodu Poskytovatele, a to bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si Objednatel vybere službu, způsob platby a doručení vzorků.
 2. Před odesláním objednávky je Objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko Odeslání objednávky → Dokončení zadání. Údaje uvedené v objednávce Objednatele takto odeslané jsou  považovány  Poskytovatelem za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Objednatele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3.  V objednávce podle odstavce 4 tohoto článku, jako její nezbytno součást, dále Objednatel uvede, zda Objednatel výslovně žádá Poskytovatele, aby mu poskytl Službu rozboru vybraného vzorku tekutiny, před uplynutím lhůty 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku (14 denní lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá ode dne uzavření Smlouvy s  Poskytovatelem), s tím, že je  Objednateli Poskytovatelem služby sděleno, že v takovém případě nemůže ve smyslu ustanovení § 1837 písmeno a) Obč.z. odstoupit od Smlouvy, jestliže mu byla Služba podle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy o rozboru vybrané tekutiny poskytnuta před uplynutím lhůty dle první věty tohoto ustanovení (tedy před uplynutím lhůty 14ti dnů ode dne uzavření Smlouvy).
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Objednateli potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Objednatel při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smlouva o zajištění služeb je uzavřena až po přijetí objednávky Poskytovatelem. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu Objednatele. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření Smlouvy a  smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Objednatele o přijetí této nabídky Poskytovateli na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Objednatel může zrušit objednávku, dokud není Objednateli doručeno oznámení o přijetí objednávky Poskytovatelem. Objednatel může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo emailem  doručeným Poskytovateli, a to na čísla email  uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny služby v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli  službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Poskytovatel informuje  Objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Objednateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva o poskytnutí služby je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Objednatelem na emailovou adresu Poskytovatele.

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu služby a případné náklady spojené s poskytnutím služby dle Smlouvy o poskytnutí rozboru vybrané tekutiny může Objednateli uhradit následujícími způsoby:
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním předání vzorků na provozovně Poskytovatele
 • platební kartou přes platební bránu při platbě online. Provozovatelem platební brány je třetí osoba uvedená na stránce platební brány a poskytnutí služby takovéto platební brány se pak vztahují platební a jiné podmínky této třetí osoby uvedené na jejich internetových stránkách.
 1. Společně s cenou služby ve smyslu Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli náklady spojené s balením a dodáním materiálu spojených s poskytovanou Službou ve smluvené výši. Toto se týká jen zaslání vzorkovnic na adresu druhé smluvní strany. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále  cenou služby i tyto náklady.
 2. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou je cena služby splatná při převzetí údajů o rozboru ve smyslu Smlouvy.
 3. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada  ceny služby před odesláním zboží není zálohou.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je Poskytovatel služby (jako prodávající) povinen vystavit Objednateli účtenku se stanoveným obsahem (viz zákon o EET a DPH). Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 5. V případě pitné vody jsou vzorkovnice dodány Objednateli:
 • na adresu určenou Objednatelem, v objednávce dopravce PPL -150,-Kč
 • osobním vyzvednutím v provozovně Poskytovatele - zdarma
 1. Volba způsobu vyzvednutí vzorkovnic se provádí během objednávání služby – viz objednávkový formulář na webu Poskytovatele – Internetovém obchodě.
 2. Náklady na vyzvednutí vzorkovnic jsou uvedeny v objednávce Objednavatele a v potvrzení objednávky Poskytovatelem služby. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Objednatele, nese Objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li Poskytovatel podle Smlouvy povinen dodat výsledek služby nebo materiál potřebný pro přepravu vzorků (vzorkovnice)  na místo určené Objednavatelem v objednávce, je Objednavatel povinen převzít výsledek služby při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Objednavatele nutno výsledek služby  doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Objednavatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním výsledku služby, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí výsledku služby nebo materiálu potřebných pro přepravu vzorků (vzorkovnice) od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít.
 5. Poskytovatel služby vystaví Objednateli doklad – účtenku z platebního terminálu. V případě platby přes platební bránu je účtenka zaslána elektronicky.
 6. Objednatel nabývá vlastnické právo k výsledku služby až zaplacením celé ceny služby, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím výsledků služby. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu přechází na kupujícího okamžikem převzetí výsledku služby nebo okamžikem, kdy měl Objednatel povinnost výsledek převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

V.

Odstoupení od smlouvy

 1. Objednatel, který uzavřel Smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od  Smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, anebo pokud součástí služby by bylo dodávka zboží, pak
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Objednatel nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel služby před uzavřením smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy – viz ustanovení čl.III. odstavce 5 těchto Obchodních podmínek.
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího nebo poskytovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - objednatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Objednatel  (kupující) odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od  Smlouvy může Objednatel - kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od  Smlouvy zašle Objednatel - kupující na emailovou nebo doručovací adresu Poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách.   Poskytovatel  potvrdí Objednatel  bezodkladně přijetí formuláře, případně, že se Poskytovatel bude domnívat, že odstoupení od Smlouvy není možné, např. z důvodů  uvedených ve čl.III. odstavci 5. Těchto Obchodních podmínek,  sdělí tuto skutečnost  Objednateli.
 3. Objednatel jako Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Poskytovateli - prodávajícímu. Objednatel - kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Poskytovateli - prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li  Objednatel - kupující od smlouvy, vrátí mu  Poskytovatel - prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže  Objednatel - kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí  Poskytovatel – prodávající Objednateli - kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li Objednatel - kupující od kupní smlouvy, není  Poskytovatel - prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Objednateli - kupujícímu dříve, než mu Objednatel - kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Poskytovali - prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit Objednatel – kupující Poskytovateli - prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel - prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Objednatele - kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Objednatel  - Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo od  kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, to se týká i případně komponentů – přístrojů, surovin nebo nástrojů, které Poskytovatel potřebuje k provedení Služby podle Smlouvy. Poskytovatel - Prodávající bezodkladně informuje Objednatele - kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení Smlouvy nebo od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že výsledky měření – analýzy a další odborné kontroly vzorků vybraných Objednatelem na základě Smlouvy budou odpovídat správným postupům při tomto způsobu hodnocení – kontroly,tj. rozboru vzorku, a to v době, kdy tento vzorek byl odebrán a v místě a způsobu odebrání. S ohledem na to, že zdroj tekutiny z které byl vzorek pro rozbor odebrán podléhá změnám v čase, vnějším i vnitřním vlivům, počasí nebo zásahu třetích osob nebo přírodním dějům, jakož je i závislý na způsobu odběru a čistotě přepravní nádoby – vzorkovnice, odpovídá Poskytovatel za kvalitu a správnost provedeného rozboru pouze k datu odběru vzorku a pro odběr vzorku, který byl proveden řádně. Další – jiná měření z téhož zdroje mohou v jiném čase a za jiných podmínek vykazovat odlišné parametry, které nejsou vadou jiného rozboru. V případě, že Objednatel provede sám odběr vzorku do vzorkovnice odpovídá za správnost postupu při odběru a jeho případnou kontaminaci, které mohou ovlivnit rozbor vzorku ve smyslu Smlouvy, Poskytovatel pak neodpovídá za případné změny zjištění pokud by vzorek odbíral sám. Objednatel rovněž odpovídá za to, že je oprávněn ze zdroje vzorek odebrat a požadovat jeho rozbor a v případě, že by nebyl vlastníkem zdroje je povinen na tuto skutečnost Poskytovatele výslovně upozornit a uvést jaké právo mu umožňuje nechat si vzorek odebrat a k jakému účelu hodlá rozbor provedený Poskytovatelem použít, v takovémto případě je Poskytovatel oprávněn odepřít provedení rozboru, pokud bude mít za to, že Objednatel nesleduje provedením rozboru spravedlivý cíl, anebo jej hodlá, opakovaně použít k nekalým účelům (co je spravedlivý cíl a nekalé účely pro tento účel posouzení si je Poskytovatel oprávněn posoudit nezávisle a sám, aniž by musel Objednateli zdůvodňovat tento svůj přístup).
 2. Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že řádně odebraný vzorek z místa odpovídající popisu a zadání bude podroben rozboru, který odpovídá obvyklým a doporučeným postupům,  úměrným místu provádění rozboru a aplikovatelnosti poznatků, které se v dané době zdají být z vědecké praxe uplatnitelná na vzorek a odpovídají rovněž zadání Objednateli a rozsahu nabízeného rozboru ze strany Poskytovatele.  Záruční doba činí v tomto případě šest měsíců ode dne poskytnutí výsledků rozboru Objednateli a vady Objednatel uplatní u Poskytovatele písemně anebo v emailem. Na vyřízení reklamace se sjednává lhůta 30 dnů od doručení vytčení vad Objednavatelem- provedení reklamace.  Poskytovatel vydá Objednateli, v případě, že reklamaci služby provede na provozovně Poskytovateli v provozní době, písemné potvrzení o provedení reklamce, obsahující vedle označení smluvní stran i údaj o tom, jaké  právo Objednatel uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné nápravy (případně opravy pokud oprava připadá podle charakteru služby v úvahu) a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V dalším se na reklamační řízení o službách přiměřeně vztahují odstavce 8, 9. 11 až 13. tohoto článku, s tím, že se za kupujícím je míněn Objednatel a prodávajícím Poskytovatel. 
 3. Objednatel v případě zjištění vad rozboru,  ve smyslu Smlouvy, v důsledku nesprávné činnosti Poskytovatele, může požadovat po Poskytovateli požadovat

   3.1.  nový rozbor – pokud se zachoval a byl řádně uchován původní vzorek z kterého se rozbor prováděl,  anebo v případě prokázané záměny vzorků ze kterých se rozbor prováděl ,  a to na straně Poskytovatele,

  3.2.  slevu z ceny za poskytnutou službu anebo vrácení ceny za poskytnutou službu, a to zejména za situace, kdyby se prokázalo, že rozbor nebyl proveden anebo nebyl řádně v souladu s použitou technologií a doporučenými postupy,

   3.3.  odstoupit od Smlouvy

 1. V případě, že Poskytovatel vystupuje rovněž jako Prodávající a prodává Objednateli jako kupujícímu i zboží, mohou být v těchto Obchodních podmínkách dále tyto osoby označeny jen jako „kupující“ a „prodávající“. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.    V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

7.     Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

9.    Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

10.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

11.  V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

12.  Volbu způsobu reklamace má kupující.

13.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174, a odpovědností z kontrolní činnosti  ve smyslu §§ 2659-2661 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Objednatel - Kupující doručuje  Poskytovateli - prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel - Prodávající doručuje Objednateli - kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIII.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy, případně i z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi  Poskytovatelem - prodávajícím a Objednatelem  kupujícím ze Smlouvy, případně i z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Poskytovatel služby je akreditovanou laboratoří pro provádění rozborů ve smyslu Smlouvy, a je držitelem Osvědčení o akreditaci č. 703/2016, udělovaného Českým institutem pro akreditaci (ČIA).  Poskytovatel  Plní normu ČSN EN ISO/IEC 17 025 2005. Kopie osvědčení poskytovatele je vyvěšena na webu poskytovatele – Internetovém obchodě. Kontrolu provádí orgány dozoru správního orgánu, který oprávnění pro Poskytovatele vydal případně orgány Krajské hygienické služby příslušené podle místa provádění rozboru nebo odběru vzorků.
 4. V případě, že by na základě těchto Obchodní podmínek docházelo i k prodeji zboží, je Poskytovatel jako Prodávající  oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem – prodávajícím a Objednatelem – kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám  Poskytovatele, a to jako Poskytovatele – prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Poskytovatele.
 4. Poskytovatel, a to ani jako Poskytovatel – prodávající,  nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Objednatel – Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Objednatel – Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Smlouva, jakož i případná Kupní smlouvy a  včetně obchodních podmínek jsou archivovány Poskytovatelem  - prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem   14.08.2020.

 

Monitoring .s.r.o.

 

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám