Nové limity na PAU ve vyhlášce 273/2021

Co bylo špatně?

Jak možná víte, ve vyhlášce 273/2021 byl v příloze č. 5 limit na PAU nastaven 100x přísněji než ve staré legislativě. Do konce roku 2022 platilo následující:

 

Sloupec I

Sloupec II

Benzo(a)pyren [mg/kg]

0,005

0,015

PAU 4 [mg/kg]

0,05

Není limit

Takto nastavené limity prakticky nešly dodržet, z naší statistiky, které jsme také předložili ministerstvu vyplynulo, že 76%, které vyhověly staré vyhlášce 294/2005, nevyhovělo těmto limitům a zeminu by bylo nutné ukládat na řízených skládkách.

Poměrně reálně tak hrozilo, že nebude existovat materiál pro zasypávání, stavbu dálničního tělesa apod., a naopak se budou plnit řízené skládky. To je ovšem zcela v rozporu obecné idey zákona o odpadech reduce, reuse, recycle.

Co se nyní změnilo?

Naše laboratoř byla součástí skupiny, kteá se podílela na přípravě novely vyhlášky a podařilo se nám přesvědčit zákonodárce o nutnosti upravit limity přílohy č. 5 tabulka 5.1 v parametru PAU.

Zákonodárci vzali naše připomínky v potaz a vyhláška byla upravena následovně:

 

Sloupec I

Sloupec II

PAU 12 [mg/kg]

3

6

Tedy, nesčítají se 4 kongenery PAU, ale 12 (stejně jako ve staré vyhlášce 294/2005), limitní hodnota se zvyšuje na 3 resp. 6 mg/kg a benzo(a)pyren není vůbec limitován.

Limity jsou tedy vráceny na původní hodnoty staré vyhlášky 294/2005.

Co z toho plyne?

Důsledkem této novely je, již lze bez problémů posuzovat odpady pro zasypávání podle vyhlášky 273/2021, protože limity jsou nastaveny tak, že je lze dodržet.

 

Také to znamená drobnou úpravu cen rozboru – dělá se více kongenerů PAU než předtím. Aktuální ceníková cena rozboru pro zasypávání je tato:

 

Cena

Vyhláška 273/2021 Příloha č. 5 sloupec I (tab. 5.1, 5.2 a 5.3 I)

19885,-

Vyhláška 273/2021 Příloha č. 5 sloupec II (tab. 5.1, 5.2 a 5.3 II)

17985,-

Ceny jsou bez DPH.

Rozsah analýz tabulky 5.1 – informace pro firmy provádějící průzkum, přípravu projektu apod.

Rozsah analýz tabulky 5.1 I a 5.1 II je nyní stejný – liší se pouze limity. Pokud budete psát zadání, lze tabulku 5.1 vyhodnotit podle obou sloupců.

Pozor na konec přechodného období!

Dále bychom rádi upozornili ty z vás, kteří provozuje vlastní  ukládku odpadů, že 31.12.2023 končí přechodné období, kdy ještě šlo posuzovat odpad podle staré vyhlášky 294/2005 tab. 10. a 10.2. Pokud jste tak ještě neučinili, je nutné upravit a nechat si schválit provozní řády.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám